}
Αρχική / Slider / Συμμόρφωση παλαιών και νέων περιπτέρων, με το νέο κανονισμό λειτουργίας του Δήμου.

Συμμόρφωση παλαιών και νέων περιπτέρων, με το νέο κανονισμό λειτουργίας του Δήμου.

Όπως ενημερώνει ο Δήμος εγκρίθηκε κανονισμός λειτουργίας για τα περίπτερα που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας. Ο κανονισμός αφορά τα νέα αλλά και τα υφιστάμενα περίπτερα που καλούνται να συμμορφωθούν ανάλογα με την περίπτωση, εντός ενός έτους.

Διαβάστε τον κανονισμό λειτουργίας:

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ Ή ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

 

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο – Σκοπός του Κανονισμού

 1. Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί ή παραχωρούνται για εγκατάσταση και εκμετάλλευση της λειτουργίας περιπτέρων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας,  ο οποίος θα δεσμεύει τις δημοτικές υπηρεσίες, τους δικαιούχους των αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων, αλλά και τους μισθωτές τους.

 1. Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι:

α. Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών του δήμου Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας.

β. Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.

γ. Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης πεζών στους κοινόχρηστους χώρους, των ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.με.Α), αλλά και των οχημάτων που κινούνται πλησίον αυτών.

δ. Ο προσδιορισμός με σαφήνεια των επιτρεπόμενων διαστάσεων των περιπτέρων και των στοιχείων τους.

ε. Ο ορισμός των τετραγωνικών μέτρων παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου των περιπτέρων.

στ. Η θέσπιση αυστηρών κανόνων σε περίπτωση υπέρβασης ή τροποποίησης της χορηγηθείσας άδειας.

ζ. Ο καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης των αδειών εκμετάλλευσης των περιπτέρων στους δικαιούχους.

Άρθρο 2ο

Νομικό πλαίσιο

 

Ο παρών κανονισμός στηρίζεται στις εξής διατάξεις:

 1. Του Ν. 3463/2006, άρθρα 75 και 79 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
 2. Του Ν. 3852/2010, άρθρα 73, 94 και 95 «Καλλικράτης»
 3. Του Αστικού Κώδικα, άρθρα 970 και 971
 4. Του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας
 5. Του Ν.Δ. 1044/1971 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του Ν. 1043/1980, του Ν. 1416/1984 άρθρο 10, Ν. 3421/2005 άρθρο 86, Ν. 3648/2008, του Ν. 3883/2010 άρθρο 82.
 6. Του Ν. 4093/2012 του άρθρου 1, παρ. ΣΤ, υποπαρ. ΣΤ2 «Ρυθμίσεις για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης των κοινοχρήστων χώρων και κτιρίων των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών έναντι ανταλλάγματος», όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 4257/2014, άρθρο 76 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 » Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
 7. Του Ν. 4254/2014 του άρθρου 1, παρ. ΣΤ, υποπαρ. ΣΤ3 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ….»
 8. Της υπ’ αριθμ. 38 με αρ. πρωτ. 23463/06-06-2014 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του Ν. 4257/2014
 9. Του Ν, 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» όπως ισχύει, Υ.Α. 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59Δ/1989) «Κτιριοδομικός Κανονισμός», Β.Δ. 24-9/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980 και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 1416/1984, του άρθρου 26 του Ν. 1828/1989 και του άρθρου 16 του Ν. 3254/2004.
 10. Της υπ. αριθμ. 52716/2001 (ΦΕΚ 1663/Β/2001) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
 11. Της υπ. αριθμ. 52907/2009 (ΦΕΚ 2621/Β/2009) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».
 12. Του Ν. 1900/1990 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Π.Δ. 323/1989), δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (Ν. 1622/1986), εσόδων δήμων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις»
 13. Του Ν. 2696/99 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», άρθρα 34, 47 και 48, όπως ισχύουν σήμερα.
 14. Της υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/2017 Υγειονομικής Διάταξης
 15. Του Π.Δ. 412/1973 «Περί καθορισμού των ειδών των περιλαμβανομένων εις την έννοιαν των “ψιλικών” του άρθρου 15 του Ν.Δ. 1044/71 …..»
 16. Της υπ’ αριθμ. Φ.900/13/158602/05-09-2012 εγκυκλίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του Ν. 3919/2011
 17. Του Β.Δ. 24.9/20-10-58, όπως αντικαταστάθηκε το Ν. 1900/90 (ΦΕΚ 125 /τ.Α’/1990) και το Ν. 1828/89 (ΦΕΚ 2/τ.Α’/1989) «Αναμόρφωση φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις».
 18. Του Ν.Δ. 21037/1971, όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 1892/1990, άρθρο 42, παρ. 1, τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 327/1992 και το Ν. 2224/1994, άρθρο 46, παρ. 2
 19. Του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»
 20. Του Ν. 2946/2001 «Υπαίθρια διαφήμιση …..», όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 52138/2003 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 18801/2006 Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 52138/2003 Κ.Υ.Α. Περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων, για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης, κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/2001»

Άρθρο 3ο

Γενικές αρχές τοποθέτησης περιπτέρων

 

 1. Στα πεζοδρόμια όπου υφίστανται ήδη περίπτερα τοποθετημένα πριν την ψήφιση του παρόντος κανονισμού, θα εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε κατά το χρόνο τοποθέτησής τους.

Για τα νέα περίπτερα που τοποθετούνται ή τα υπάρχοντα που μετακινούνται από το Δήμο μας, απαιτείται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών που χρησιμοποιείται για τη συνεχή ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο πλάτος 1,50 μ και ύψος όδευσης 2,20 μ απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (άρθρο 2, ΥΑ 52907/2009).

 1. Δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται η ανάδειξη, η προβολή μνημείων της πόλης ή σημείων με εξαιρετική σημασία.
 2. Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο (υποστυλώματα, δάπεδα, καθίσματα, ζαρτινιέρες κλπ.), πέραν των προβλεπόμενων στον παρόντα κανονισμό. Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, θα είναι τέτοια ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των πεζών.
 3. Ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος οριοθετείται με χρωματιστή γραμμή από Επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου.

Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρούμενου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη την φέρει ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή μισθωτής του περιπτέρου, προκειμένου περί αδειών που είχαν παραχωρηθεί πριν το Ν. 4093/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 4325/15.

 1. Δεν επιτρέπεται η χρήση ή η κατάληψη, κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, καθώς και του οδοστρώματος.
 2. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, διαφημιστικών στοιχείων στον κοινόχρηστο χώρο, καθώς και τηλεοράσεων.
 3. Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου για χρήση κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των πεζών.
 4. Η συνολική παρέμβαση θα τυγχάνει της έγκρισης των υπηρεσιών του Δήμου, κατόπιν υποβολής σχεδίων όπου θα φαίνεται ο υπό κατάληψη χώρος, με τα λειτουργικά του στοιχεία, πριν από την έκδοση της άδειας και την έναρξη της λειτουργίας του περιπτέρου.

Οποιαδήποτε μεταβολή της διάταξης των λειτουργικών στοιχείων απαιτεί την έγκριση των υπηρεσιών του Δήμου.

 1. Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών ανεμοφρακτών (νάιλον) μόνο κατά τις ημέρες που υπάρχει βροχόπτωση ή χαμηλή θερμοκρασία (< 12-14ο C) για την προστασία των εμπορευμάτων και του συνόλου του περιπτέρου και εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ελεύθερη διάβαση πεζών, όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4ο

Τύπος και διαστάσεις του σώματος των περιπτέρων

 

 1. Ο τύπος και οι διαστάσεις του σώματος του περιπτέρου καθορίζονται ως εξής :

α. Το μέγιστο εμβαδό περιπτέρου καθορίζεται σε 4,80 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων των ερμαρίων εναπόθεσης ειδών και κατακόρυφων στοιχείων ασφάλισης (π.χ. ρολών).

Οι διαστάσεις του περιπτέρου, συνεχίζονται από τη βάση του περιπτέρου μέχρι τη βάση της στέγης και για κάθε οριζόντια τομή αυτού.

β. Το μέγιστο ύψος του περιπτέρου μετρούμενο σε κάθε θέση των πλευρών έδρασής του από την τελική επιφάνεια του πεζοδρομίου, μέχρι την κορυφή, δύναται να φθάνει μέχρι τα 3,00 μ συμπεριλαμβανομένης της στέγης, τέντας ή οποιασδήποτε άλλης κατασκευής και συμπεριλαμβανομένων τυχόν τοποθετούμενων αντικειμένων (π.χ. συσκευές κλιματισμού) ως εξής:

γ. Ύψος βάσεως περιπτέρου (από σκυρόδεμα) έως 0,10 μ.

δ. Ύψος από τη βάση μέχρι τις θυρίδες 0,9 μ.

 • Από της βάσεως των θυρίδων μέχρι της στέγης 1,45 μ.
 • Ύψος κωνικής στέγης 0,20 μ.
 1. Οποιαδήποτε παραπάνω διάσταση του σώματος του περιπτέρου θα λογίζεται ως αυθαίρετη και θα αποτελεί λόγο αποβολής, του τυχόντος αδείας εκμετάλλευσης περιπτέρου, οποτεδήποτε διαπιστωθεί.
 2. Εκτός από τα νέα, όλα τα υπάρχοντα περίπτερα στο Δήμο πρέπει μέσα σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη της ισχύος του κανονισμού αυτού, να εναρμονιστούν με τις διαστάσεις και το εμβαδό της παραγράφου 1, του παρόντος άρθρου. Τα έξοδα αυτά επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες τους.
 3. Θυρίδες συναλλαγών:

Στις εμπρόσθιες και πλάγιες παριές κάθε περιπτέρου κατασκευάζονται τρεις (3) συνολικά θυρίδες για τις συναλλαγές με το κοινό, πίσω δε από την πλευρά της οδού κατασκευάζεται η θύρα του περιπτέρου.

 1. Ραφές:

Ραφές οι οποίες εξέχουν πέραν του εμβαδού που καθορίστηκε στην παρ. 1 του ιδίου άρθρου, απαγορεύονται απολύτως.

 1. Τέντες:

Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας) με στήριξη μόνο επάνω στα περίπτερα, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, το οποίο δύναται να προεξέχει το μέγιστο κατά 1,50 μ. σε οριζόντια προβολή από αυτό και 0,50 μ. εσωτερικά  του άκρου του πεζοδρομίου.

 1. Διαφήμιση:

Επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών διαφημίσεων όπως αυτές προβλέπονται από την Κ.Υ.Α. 52138/2003 όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. 18801/2006 και το Ν. 2946/2001, «Περί υπαίθριας διαφήμισης», εντός .

 1. Ρολά για ασφάλεια:

Το περίπτερο προστατεύεται με ρολά  εντός των καθοριζομένου, δια του παρόντος κανονισμού, μέγιστου εμβαδού.

 1. Υλικό κατασκευής:

Σε κάθε περίπτωση αναφορικά με το υλικό κατασκευής  και τον τύπο του περιπτέρου θα είναι συγκεκριμένος o οποίος θα είναι εγκεκριμένος από το  Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να εναρμονίζεται η κατασκευή πλήρως με το περιβάλλον. Όλες οι κατασκευές οφείλουν να είναι λυόμενες, ενώ απαγορεύεται ρητά η κατασκευή εκ σκυροδέματος και οπτοπλινθοδομής, εξαιρουμένης τυχόν κατασκευής βάσης.

 1. Η κατασκευή οποιουδήποτε άλλου τύπου περιπτέρου απαγορεύεται.

Τα ανωτέρω ισχύουν υποχρεωτικά για όλα τα αδειοδοτούμενα περίπτερα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας.

Για την κατασκευή των περιπτέρων, δεν απαιτείται υπό προϋποθέσεις, η έκδοση οικοδομικής αδείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ.52716/2001 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Άρθρο 5ο

Ειδικές περιπτώσεις κατασκευής περιπτέρων

 

Είναι δυνατή η εγκατάσταση σε περίπτερα, φωτοβολταϊκών συστημάτων, κατάλληλου μεγέθους αποκλειστικά για την κάλυψη των ιδίων ενεργειακών τους αναγκών. Στην περίπτωση αυτή ο τύπος και οι διαστάσεις των περιπτέρων, οι κατασκευαστικές επεμβάσεις για την αύξηση των διαστάσεων υφιστάμενων περιπτέρων, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα  κριτήρια και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συλλεκτών στη στέγη και του συνοδευτικού εξοπλισμού εντός του περιπτέρου, καθώς και η σχετική σήμανση, ως «ηλιακό περίπτερο», καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Άρθρο 6ο

Μέγιστο όριο παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου

 

 1. Στα περίπτερα δύναται να παραχωρηθεί επί πλέον χώρος (κοινόχρηστος), πέραν αυτού που καταλαμβάνει το σώμα του περιπτέρου, ο οποίος θα προορίζεται για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών, αναψυκτικών, καθώς και για σταντ πώλησης εντύπων. Ο χώρος αυτός εφάπτεται της έκτασης που καταλαμβάνει το σώμα του περιπτέρου. Οι διάδρομοι που πιθανόν δημιουργούνται ενδιάμεσα και χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου λογίζονται ως χρήση και κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
 2. Ο μέγιστος παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος είναι 5,20 τ.μ. για κάθε περίπτερο όταν βρίσκεται σε πλατεία ή πεζοδρόμιο πλάτους πάνω από 7μ και 3,19 τ.μ. για όλες τις άλλες περιπτώσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η ομαλή διέλευση πεζών και εφαρμόζονται όλες οι αναφερόμενες στον παρόντα κανονισμό διατάξεις.

Πέραν του χώρου που προαναφέρθηκε, μπορεί να διατίθεται επιπλέον χώρος μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και την έγκριση από την υπηρεσία για την τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδομηχανών.

Η άδεια παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου εκδίδεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζεται η λειτουργικότητά του και η αισθητική του κοινόχρηστου χώρου, από το Τμήμα Εσόδων και Διαχείρισης Περιουσίας  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία ελέγχει το χώρο και συντάσσει το σχετικό διάγραμμα κάλυψης όπου απεικονίζεται η διάταξη των στοιχείων (ψυγείων και σταντ), του οικείου Τμήματος Τροχαίας, η οποία εξετάζει την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας των πεζών και των οχημάτων, του συμβουλίου της Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου, στην οποία βρίσκεται το περίπτερο και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Άρθρο 7ο

Μέγιστος αριθμός ψυγείων και σταντ ανά περίπτερο

 

 1. Ο μέγιστος αριθμός των ψυγείων που θα τοποθετούνται έξω από τα περίπτερα και η διάταξή τους καθορίζονται ως εξής:

α. Ένα (1) ή δύο (2) ψυγεία για αναψυκτικά μονά, με μέγιστες διαστάσεις 0,70μx0,60μ το κάθε ένα ή ένα (1) διπλό μέγιστων διαστάσεων 1,35μx0,60μ ήτοι κατάληψη παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου 0,42 τ.μ. ή 0,84 τ.μ. ή 0,81 τ.μ. αντίστοιχα.

β. Ένα ψυγείο χαμηλό για παγωτά μέγιστων διαστάσεων 1,35 μ. Χ 0,60 μ., ήτοι κατάληψη παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου 0,81 τ.μ.

 1. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα τοποθέτησης μέχρι δύο (2) σταντ πώλησης εφημερίδων – περιοδικών, συνολικού μήκους έως 2,00 μ και πλάτους έως 0,50 μ ήτοι κατάληψη έως 1,00 τ.μ. και ύψους έως 1,50 μ, εφαπτόμενων με το κουβούκλιο του περιπτέρου, τα οποία θα είναι επιδαπέδια, κινητά.
 2. Η συνολική κατάληψη των ψυγείων αναψυκτικών, παγωτών και σταντ πώλησης εντύπων είναι έως 2,65 τ.μ.

Ο υπόλοιπος αδιάθετος χώρος (ελάχιστου εμβαδού 2,55 τ.μ.), θα προορίζεται για τη δημιουργία διαδρόμων για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου και θα λογίζεται ως χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου.

Η τοποθέτηση των στοιχείων (ψυγείων και σταντ) στον παραχωρημένο κοινόχρηστο χώρο πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύονται με κατάλληλη τέντα από την έκθεση στον ήλιο, την σκόνη και από οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη ενέργεια που θα εγκυμονεί κινδύνους και να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή χρησιμότητα του.

Για περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από τις προσόψεις καταστημάτων, υπηρεσιών ή γενικότερα εμποδίζουν από την διάταξη των ψυγείων τους την θέα προς τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους, η διάταξη των ψυγείων θα είναι τέτοια ώστε το μέγιστο μήκος τους δεν θα υπερβαίνει τα 3,30 μ. που σημαίνει πως δύναται να τοποθετούν:

 • Ένα (1) ή δύο (2) ψυγεία για αναψυκτικά μονά, με μέγιστες διαστάσεις 0,70μx0,60μ το κάθε ένα ή ένα (1) διπλό μέγιστων διαστάσεων 1,35μx0,60μ ήτοι κατάληψη παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου 0,42 τ.μ. ή 0,84 τ.μ. ή 0,81 τ.μ. αντίστοιχα.
 • Ένα ψυγείο χαμηλό για παγωτά μέγιστων διαστάσεων 1,35 μ. Χ 0,60 μ., ήτοι κατάληψη παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου 0,81 τ.μ., εφαπτόμενο στο σώμα του περιπτέρου.
 • Επίσης δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης απέναντι από την πρόσοψη του κουβουκλίου, ενός (1) σταντ πώλησης εφημερίδων – περιοδικών, συνολικού μήκους έως 1,00 μ και πλάτους έως 0,30 μ ήτοι κατάληψη έως 0,30 τ.μ. και ύψους έως 1,50 μ, εφαπτόμενων με το κουβούκλιο του περιπτέρου, επιδαπέδια, κινητά.

Αυτό σημαίνει πως η συνολική χρήση (κατάληψη) των ψυγείων αναψυκτικών, παγωτών και σταντ πώλησης εντύπων θα είναι έως 1,95 τ.μ. ενώ ο μέγιστος παραχωρούμενος χώρος γι’ αυτές τις περιπτώσεις θα είναι 3,19 τ.μ..  Κατά συνέπεια ο υπόλοιπος μέγιστος αδιάθετος χώρος 1,24 τ.μ., θα προορίζεται για την δημιουργία διαδρόμων για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου και θα λογίζεται ως χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου.

Ανάλογα με το πλάτος του πεζοδρομίου, επιλέγεται ο συνδυασμός των στοιχείων για κάθε περίπτερο.

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση παντός είδους ερμαρίου αποθήκευσης, τελάρου ή πάγκου εμπορευμάτων εφημερίδων ή περιοδικών.

 1. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ηλεκτροκίνητων- παιδικών παιχνιδιών σε πλατείες ή πεζοδρόμια.

Άρθρο 8ο

Άδεια κοινόχρηστου χώρου – υποβολή αιτήσεων για την έκδοση της άδειας κατάληψης

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1080/1080 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 3254/2004 για την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου για περίπτερο, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στον Δήμο  απευθυνόμενος στο Τμήμα Εσόδων και Διαχείρισης Περιουσίας  της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από την 1η έως την 15η  Δεκεμβρίου κάθε έτους για την έκδοση της αδείας που θα ισχύει για το επόμενο έτος. Για την υποβολή της αίτησης δεν θα προηγείται προηγούμενη ατομική ειδοποίηση από το αρμόδιο Τμήμα του δήμου.  Με την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος δύναται να αιτηθεί προς παραχώρηση τον χώρο, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 8 και 9 του παρόντος κανονισμού, ο οποίος αφορά κατάληψη κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των περιπτώσεων.

Η αίτηση υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο που εκδίδεται για το σκοπό αυτό με ευθύνη του Τμήματος Εσόδων  και Διαχείρισης Περιουσίας και διατίθεται από αυτό. Θα είναι δε αναρτημένο σε μόνιμη βάση στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου  Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας.

Στην αίτηση που υποβάλλεται με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου, δηλαδή το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του αιτούντος, το είδος και τη διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης, το ΑΦΜ αυτής, το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου, θα επισυνάπτονται τα εξής :

 1. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας
 2. Σχέδιο κάτοψης όπου θα απεικονίζεται η ακριβής θέση, η έκταση και ο υπό κατάληψη κοινόχρηστος χώρος με τα λειτουργικά του στοιχεία αποτυπωμένα αναλυτικά, υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων του «Κανονισμού λειτουργίας των περιπτέρων του Δήμου Νέα Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας»
 4. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου σύμφωνα με το Ν. 3463/2006, άρθρο 285 ή βεβαίωση νομίμου ρυθμίσεως της.
 5. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνουν χρήσιμο η υπηρεσία για την έκδοση της άδειας κοινόχρηστου χώρου.

Η άδεια εκδίδεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου κάθε έτους, με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους.

Στην άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου αναγράφεται η τοποθεσία και η έκταση του παραχωρουμένου κατά χρήση χώρου, το είδος και η διάρκεια της χρήσης, καθώς και το αντίστοιχο οριζόμενο τέλος των διατάξεων του Ν.1080/80.

Άρθρο 9ο

Διαφημιστικά μηνύματα

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 52138/2003 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 18801/2006  Κ.Υ.Α. και ισχύει σήμερα, στα περίπτερα επιτρέπεται :

 1. Η τοποθέτηση διαφημίσεων φωτεινών ή μη, σε πλαίσιο ύψους 0,40 εκ. Από τη βάση της στέγης του περιπτέρου, Το πλαίσιο αυτό δεν δύναται να προεξέχει πέραν των επιτρεπομένων διαστάσεων της βάσης του περιπτέρου
 2. Επί των κινητών προστεγασμάτων (τεντών) χρώματος μπεζ ή λευκού, των περιπτέρων, η εκτύπωση διαφημιστικού μηνύματος, μέγιστης νοητής διάστασης 0,75 μ. (κατακόρυφη διάσταση) επί 1,50 μ (οριζόντια διάσταση) , το οποίο πρέπει να είναι ιδίου περιεχομένου ή σε απόλυτη συνάφεια με αυτό που προβάλλεται στο πλαίσιο του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Η διαφήμιση επί του προστεγάσματος επιτρέπεται να είναι φωτιζόμενη και να προβάλλεται επί των τεσσάρων πλευρών αυτού.

Η παραπάνω (2) ρύθμιση, δεν εφαρμόζεται για τα περίπτερα που βρίσκονται σε κηρυγμένους παραδοσιακούς οικισμούς ή ιστορικούς τόπους ή τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος.

Πριν την τοποθέτηση της διαφήμισης, πρέπει να καταβάλλεται το οριζόμενο βάσει της εκάστοτε κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, τέλος διαφήμισης, το οποίο είναι εβδομαδιαίο, ενώ όταν πρόκειται για τη φωτεινή διαφήμιση. Το τέλος διαφήμισης καταβάλλεται ανά εξάμηνο ή ανά έτος  .

 

 

Άρθρο 10ο

Πωλούμενα προϊόντα

 

 1. Στο περίπτερο, εκτός των προϊόντων καπνού, πωλούνται προϊόντα όπως αυτά καθορίζονται με την παραγρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.Δ. 1044/1971, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1043/1980 και το Π.Δ. 412/1973.
 2. Τα περίπτερα τα οποία διαθέτουν προς πώληση εκτός των άλλων, τρόφιμα και ποτά, υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 13 (κατηγορία ΙΙΙ, περίπτωση 5 της Υ1γ/Γ.Π./οικ 47829/2017 και πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της.

Τα τρόφιμα και τα ποτά, πρέπει να προέρχονται από αδειοδοτημένες επιχειρήσεις και να διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα περίπτερα που τα πωλούν υποχρεούνται να τηρούν αρχεία τεκμηρίωσης των διαδικασιών :

 • Αρχείο προσωπικού
 • Αρχείο νερού
 • Αρχείο καθαρισμού και απολύμανσης
 • Αρχείο απεντόμωσης – μυοκτονίας
 • Αρχείο θερμοκρασιών
 • Αρχείο προμηθευτών
 1. Σε περίπτερα εγκατεστημένα έξω από νεκροταφεία δύναται να με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να επιτραπεί η πώληση ανθέων, κεριών και σμύρνας.

Άρθρο 11ο

Καθορισμός θέσεων που παραχωρούνται για εγκατάσταση και εκμετάλλευση περιπτέρων και τελών

 

Σύμφωνα με  την υποπαρ. ΣΤ.2 της παρ. ΣΤ του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 4325/2015 :

 1. Οι θέσεις λειτουργίας περιπτέρων καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνώμη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία ελέγχει το χώρο και συντάσσει και το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, του οικείου Τμήματος Τροχαίας η οποία εξετάζει την καταλληλότητα των χώρων από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και μετά από απόφαση του συμβουλίου της Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου, στην οποία βρίσκεται το περίπτερο και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Για τον καθορισμό των θέσεων λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος και εν γένει προστασία της κοινής χρήσης.
 2. Όλες οι θέσεις των περιπτέρων αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία απεικονίζονται ευκρινώς το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλον χώρος του και ο ευρύτερος κοινόχρηστος περιβάλλον χώρος.
 3. Οι θέσεις λειτουργίας των ήδη υφιστάμενων διοικητικών αδειών περιπτέρων δεν υπόκεινται σε νέο καθορισμό με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
 4. Η δαπάνη κατασκευής των νέων περιπτέρων, επιβαρύνει τον δικαιούχο.
 5. Η αξία του χώρου που καταλαμβάνει η βάση του περιπτέρου είναι συνάρτηση της εμπορικότητας της θέσης και προκύπτει μετά από πλειοδοτική πρόχειρη και φανερή δημοπρασία που διενεργείται από το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας.
 6. Τα τέλη του χώρου που καταλαμβάνει η κατασκευή (κουβούκλιο) του περιπτέρου και ο κοινόχρηστος  χώρος που χρησιμοποιείται πέραν αυτής , καθορίζονται κάθε έτος από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και αρχίζουν να καταβάλλονται στο Δήμο από την έγκριση της απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, από τους υπόχρεους σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και  με το Β.Δ. 24-9/1958 Β.Δ. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980. Στην απόφαση ορίζονται οι τιμές ζώνης και τα επιβαλλόμενα πρόστιμα σε περιπτώσεις διαπίστωσης αυθαίρετης κατάληψης ή χρήσης επιπλέον σταντ ή ψυγείων ή πρόσθετων κατασκευών κινητών ή μη.
 7. Οι άδειες λειτουργίας των ήδη σήμερα λειτουργούντων περιπτέρων, που δόθηκαν πριν από το Ν. 4093/2012, ισχύουν μέχρι απώλειας του δικαιώματος εκμετάλλευσης, είτε λόγω θανάτου του δικαιούχου, είτε λόγω παραιτήσεως του δικαιώματος αυτού.

Άρθρο 12ο

Παραχώρηση θέσεων λειτουργίας περιπτέρων

 

Οι άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων χορηγούνται από τους Δήμους, σύμφωνα με  την υποπαρ. ΣΤ.2 της παρ. ΣΤ του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 4325/2015.

1.To 30% των θέσεων περιπτέρων χορηγείται σε άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α), πολύτεκνους και σε όσους μόνιμους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς, δόκιμους, εφέδρους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου, με βάση εισοδηματικά κριτήρια και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 285 του Ν3463/2006 περί μη ύπαρξης οφειλών. Η παραχώρηση του περιπτέρου γίνεται με δημόσια κλήρωση, στην οποία μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των Ενώσεών τους.

 1. Το δικαίωμα χρήσης του 70% των θέσεων, παραχωρείται αποκλειστικά κατόπιν δημοπρασίας εντός 6μήνου από το χαρακτηρισμό του περιπτέρου ως ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (άρθρο 192 του Ν. 3463/2006 και Π.Δ. 270/81). Ορίζεται ρητά η υποχρέωση κατάθεσης εγγύησης αποκλειστικά για την τήρηση των διατάξεων περί χωροθέτησης του περιπτέρου, η απαγόρευση περαιτέρω παραχώρησης του δικαιώματος σε τρίτους , καθώς και η εφαρμογή των διατάξεων του αρ.3 του ν.1080/80, σε περίπτωση παραχώρησης χώρου, πέραν αυτού που καταλαμβάνει η θέση του περιπτέρου.

Η παραχώρηση θέσης εκμετάλλευσης περιπτέρου, σε κάθε περίπτωση, γίνεται με συμφωνητικό, το οποίο υπογράφεται από το Δήμαρχο και τον αναδειχθέντα από την κλήρωση Α.Μ.Ε.Α., πολύτεκνο, στρατιωτικό των κατηγοριών της πρώτης παραγράφου του ιδίου άρθρου  ή από τον πλειοδοτήσαντα ενδιαφερόμενο. Η διάρκεια της παραχώρησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. Μετά τη λήξη της δεκαετίας η θέση του περιπτέρου περιέρχεται και πάλι στο Δήμο, για περαιτέρω παραχώρηση.

Στο συμφωνητικό αναγράφονται υποχρεωτικά :

 • α. το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του εκπροσώπου του Δήμου
 • β. το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός ταυτότητας και το Α.Φ.Μ.  του παραχωρησιούχου
 • γ. η διάρκεια της παραχώρησης.
 • δ. οι όροι της παραχώρησης.
 • ε. οι υποχρεώσεις του ενδιαφερομένου
 • στ. οι λόγοι και οι περιπτώσεις ανάκλησης του μισθώματος.
 • ζ. το ύψος του μισθώματος και της καταβληθείσας εγγύησης όπου αυτή απαιτείται.
 • η. η ημερομηνία καταβολής του μισθώματος.
 1. Τα περίπτερα που χαρακτηρίζονται ως «κενωθέντα» και πριν γίνει η κατάταξή τους στο 30 ή το 70% των θέσεων, δύναται να καταργηθούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού προηγηθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο γνωμοδοτήσεις.

Άρθρο 13ο

Μετατόπιση θέσεως περιπτέρου

 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.Δ. 1044/1971,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 1043/1980, την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3648/2008 και την παρ. Ζ της υπ’ αριθμ. 38/2014 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η μετατόπιση του περιπτέρου γίνεται :

 1. Αυτεπάγγελτα για λόγους εκτέλεσης δημοσίων, δημοτικών ή Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας έργων, είτε για λόγους ασφαλούς κυκλοφορίας ή εξωραϊσμού του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η υποχρεωτική ελεύθερη όδευση πεζών στα πεζοδρόμια, η διέλευση οχημάτων πρώτης ανάγκης σε πεζοδρόμους και η ασφάλεια της διερχόμενης οδικής κυκλοφορίας.

Ο δικαιούχος ενημερώνεται από το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου για την ανάγκη μετατόπισης του περιπτέρου στις παραπάνω περιπτώσεις και καλείται να υποβάλει εντός καθορισμένης προθεσμίας, εναλλακτικές προτάσεις για τη νέα θέση στην οποία επιθυμεί να μετατοπιστεί το περίπτερο, οι οποίες θα ελεγχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία και από την Τροχαία, ως προς την καταλληλότητά τους και ιδίως ως προς την τήρηση των νομίμων προδιαγραφών για την ελεύθερη όδευση πεζών στα πεζοδρόμια, για τη διέλευση οχημάτων πρώτης ανάγκης σε πεζόδρομους και για την ασφάλεια της διερχόμενης οδικής κυκλοφορίας. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί καμία πρόταση ή κριθεί ακατάλληλη από τις προαναφερόμενες Υπηρεσίες, τότε ο Δήμος προτείνει μία κατάλληλη θέση τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία.

Για την έκδοση των αποφάσεων του συμβουλίου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως προς τη νέα θέση του υπό μετατόπιση περιπτέρου, λαμβάνεται υπόψη η εγγύτητα στην παλαιά θέση, η αποδοτικότητα της νέας θέσης και ο αριθμός γειτνιαζόντων περιπτέρων (άρθρο 9 του Ν.1043/1980). Οι δαπάνες μετατόπισης, αποκατάστασης της λειτουργίας του περιπτέρου και τυχόν φθορές, βαρύνουν αυτόν επ’ ωφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3648/2008.

 1. Μετά από υποβολή σχετικής αίτησης μετατόπισης από το δικαιούχο του περιπτέρου, λόγω άγονης θέσης. Και σ’ αυτήν την περίπτωση ο αιτών υποβάλλει εναλλακτικές προτάσεις για τη μετατόπιση του περιπτέρου σε νέα θέση, οι οποίες θα ελεγχθούν με βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια. Οι δαπάνες μετατόπισης βαρύνουν τον δικαιούχο. Εάν εντός τρίμηνης προθεσμίας που ορίζεται για την αυτεπάγγελτη μετατόπιση στη σχετική απόφαση Δημάρχου, αυτή δεν πραγματοποιηθεί, το περίπτερο κατεδαφίζεται κατά τη διαδικασία περί αυθαιρέτων κτισμάτων.

Άρθρο 14ο

Διοικητικές και άλλες κυρώσεις

 

 1. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης του κοινόχρηστου δημοτικού χώρου, του οποίου έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης με προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου με απόφαση του Δημάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος και χρηματικό πρόστιμο, ίσο προς το αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης (άρθρο 13 παρ. 8 εδάφιο α΄ ΒΔ 24/9-20/10/1958, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 55 του Ν 4483/17).
 2. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση του χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί με προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με απόφαση του οικείου συμβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης (άρθρο 13 παρ. 8 εδάφιο α΄ ΒΔ 24/9-20/10/1958, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 55 του Ν 4483/17). Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου τη Δημοτική Αστυνομία ή την αστυνομική αρχή.
 3. Το τέλος και το πρόστιμο στην πρώτη περίπτωση ή μόνο το πρόστιμο στη δεύτερη περίπτωση επιβάλλονται με απόφαση του δημάρχου, η οποία εκδίδεται βάσει της εκθέσεως αυτοψίας του υπαλλήλου του δήμου ή της αστυνομικής αρχής. Στην έκθεση περιγράφονται αναλυτικά η κατάσταση του κοινόχρηστου χώρου, οι επεμβάσεις που έγιναν σε αυτόν, το είδος της χρήσης και τα αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί, επισυνάπτεται δε σχετικό σχεδιάγραμμα και, αν απαιτείται, φωτογραφίες ή ηλεκτρονικό αρχείο τους. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στον παραβάτη ή θυροκολλείται στο περίπτερο σε κάθε άλλη περίπτωση. Παράλληλα, επιδίδεται στον παραβάτη εντολή του δημάρχου να άρει την αυθαίρετη κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου, απομακρύνοντας τα κάθε είδους αντικείμενα που τοποθετήθηκαν σε αυτόν, μέσα σε επτά (7) ημέρες από την επομένη της επίδοσης. Αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί, τα εν λόγω αντικείμενα απομακρύνονται άμεσα από συνεργείο του δήμου, ο οποίος μπορεί για το σκοπό αυτό να ζητήσει τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών. Τα αφαιρούμενα αντικείμενα καταγράφονται σε ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από τον επικεφαλής του δημοτικού συνεργείου, και δεν επιστρέφονται αν προηγουμένως δεν καταβληθεί το ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, το οποίο καθορίζεται με την κανονιστική απόφαση καθορισμού τελών της παρ. 3 του άρθρου 13 του ΒΔ 24/9-20/10/1958, όπως αυτή ισχύει. Εάν το ειδικό πρόστιμο δεν καταβληθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της απομάκρυνσης, τα αφαιρεθέντα αντικείμενα κατάσχονται από το δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 199 του ΔΚΚ. Αν μετά την απομάκρυνση των αντικειμένων διαπιστωθεί δεύτερη παράβαση, αφαιρείται για έξι (6) μήνες η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου που είχε τυχόν χορηγηθεί πριν από τη διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης. Εάν το εξάμηνο χρονικό διάστημα δεν συμπληρώνεται εντός του ιδίου έτους, δεν χορηγείται νέα άδεια στο επόμενο ημερολογιακό έτος, πριν από τη συμπλήρωση του εν λόγω χρονικού διαστήματος (άρθρο 13 παρ. 8 ΒΔ 24/9-20/10/1958, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 55 του Ν 4483/17).
 4. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του περιπτερούχου ως προς τα άρθρα 5, 6, 8, 9 και 11 του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τον τύπον και τις διαστάσεις των περιπτέρων και την διάταξη των στοιχείων τους, η άδεια εκμετάλλευσης του περιπτέρου δύναται να αφαιρεθεί ενώ το περίπτερο κατεδαφίζεται με μέριμνα της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης.

Άρθρο 15ο

Υποχρεώσεις Υπευθύνων Λειτουργίας Περιπτέρων

 

 1. Περίπτερο το οποίο παραμένει κλειστό πάνω από έξι (6) μήνες είτε συνεχώς, είτε αθροιστικά εντός του έτους, χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος, μετά από την τελική έγκριση του παρόντος κανονισμού, με αυτοψία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (άρθρο 16) και έγγραφη βεβαίωση διακοπής επαγγέλματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., μετά από έγγραφη ενημέρωση του Δήμου προς τον δικαιούχο ένα (1) μήνα νωρίτερα, ανακαλείται η παραχώρηση της θέσης και η θέση λειτουργίας του περιπτέρου παραχωρείται σε άλλο άτομο, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες (εισοδηματικά κλπ. κριτήρια για ΑΜΕΑ, πολύτεκνους, στρατιωτικούς κλπ. ή δημοπρασία για λοιπούς).
 2. Θέση περιπτέρου που παραχωρείται σε ΑΜΕΑ ή πολύτεκνο ή σε άλλο ενδιαφερόμενο, οφείλει να λειτουργήσει το περίπτερο εντός έξι (6) μηνών από της υπογραφής του συμφωνητικού. Σε περίπτωση που παρέλθει το 6μηνο χωρίς να λειτουργήσει το περίπτερο η παραχώρηση ανακαλείται και η θέση του περιπτέρου παραχωρείται σε άλλον ενδιαφερόμενο. Σ’ αυτή την περίπτωση, το άτομο στο οποίο είχε παραχωρηθεί η θέση λειτουργίας του περιπτέρου δεν μπορεί να μετάσχει στις διαδικασίες παραχώρησης θέσεων περιπτέρων πριν παρέλθει 2ετία από την ανάκληση της παραχώρησης.
 3. Ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί το περίπτερο αυτοπροσώπως, απαγορευομένης της επινοικίασής του σε τρίτο, εφόσον το περίπτερο περιήλθε σ’ αυτόν με δημοπρασία. Η εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους, επιτρέπεται μόνο για λόγους γήρατος ή σε περίπτωση αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67%. Το ίδιο ισχύει και για τους κληρονόμους του (σύζυγο και τέκνα) οι οποίοι, εφ’ όσον επιθυμούν να συνεχίσουν την εκμετάλλευση του περιπτέρου μέχρι τη λήξη της 10ετίας, υποχρεούνται να λειτουργούν το περίπτερο αυτοπροσώπως. Σε περίπτωση που το περίπτερο είναι μισθωμένο, οι συμβάσεις μίσθωσης που δεν έχουν λήξει, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014.
 4. Απαγορεύεται η πώληση από τα περίπτερα ειδών πέραν αυτών που καθορίζονται στο άρθρο 10 του παρόντος Κανονισμού.
 5. Η καθαριότητα του κοινοχρήστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του περιπτέρου.

Διαβάστε επίσης

Προειδοποίηση για κίνδυνο πυρκαγιάς

Σύμφωνα με την ενημέρωση που μας έστειλε νωρίτερα ο Δήμος… Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.